Зошто јас да правам проверка на моето работење?

Момент ........ нели за тоа го плаќам мојот шпедитер?! ЗОШТО ЈАС ДА ПРАВАМ ПРОВЕРКА НА МОЕТО РАБОТЕЊЕ ?
  • За да имаш Контрола врз процесот на царинење
  • За да ги идентификуваш слабостите
  • За да ги корегираш грешките пред да станат проблем
  • За реализирање на посакуваниот резултат
  • За пронаоѓање на нови можности за подобрување

Поврзани блог статии