Подобрете го квалитетот на Вашето работење со нашата услуга за консалтинг за царински прашања

Консалтинг за царински прашања

Со консалтинг за цариснки прашања ние го споделуваме со Вас нашето знаење и искуство  кое Ви помага да го подобрите Вашето секојдневно работење со тоа што Ви нудиме професионална поддршка од областа на шпедицијата , царинското посредување и имплементација на царинските прописи што ќе Ви овозможи намалување на Вашите трошоци , подобрување на квалитетот на Вашето работење и зголемување на Вашата конкурентност.
  • ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ,ТАРИФА И ПОТЕКЛО НА СТОКА
  • ТЕКОВНИ ТРГОВСКИ ПОЛИТИКИ И ЦАРИНСКА УСОГЛАСЕНОСТ
  • ПРЕДНОСТИ НА МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ И БИЛАТЕРАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА
  • ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ И ОЛЕСНУВАЊА
  • ЦАРИНСКИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА LON СИСТЕМ
  • ДОБИВАЊЕ СТАТУС НА ОЕО –ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР
  • СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ОД ОБЛАСТА НА  ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ И УСОГЛАСЕНОСТ СО ПОСТОЕЧКАТА ЦАРИНСКА РЕГУЛАТИВА

Резултати кои може да ги очекувате доколку нѐ одберете нас: