Опрема и резервни делови врз основа на влог на странско лице

Увоз на Опрема и резервни делови - ослободени од плаќање на увозни давачки

Сакате да внесете опрема и резервни делови на основа на странски влог кои служат за вршење на претежната дејност на друштвото но не знаете како? Следете ги следниве чекори и остварете го правото за ослободување од увозни давачки:
  1. Влогот на странското лице треба да е подолг од три години и да изнесува 20% од вкупно вложениот траен капитал
  2. Како доказ за извршен влог на странско лице се смета и доказот за откупени акции од страна на странскиот вложувач
  3. Имателот на одобрението кој го користел ослободувањето да работи најмалку уште три години по истекот на последната година во која го користел ослободувањето од плаќање увозни давачки.

Поврзани блог статии