Предлог Законот за измена и дополнување на Законот за царинска тарифа

Предлог Законот за измена и дополнување на Законот за царинска тарифа според кој ќе се изврши намалување на царинските стапки за одредени стоки кои како суровини или репроматеријали се користат во домашната индустрија е изгласан од Комисијата за финансирање и Буџет. Извор: www.finance.gov.mk

Во прилог можете да го превземете Список на производите со намалени стапки.

Табела - Список на производи со намалени цариснки стапки

Поврзани вести