Европската комисија ја објави најновата верзија на Комбинираната номенклатура (CN)

На 29 октомври 2021 Европската комисија ја објави најновата верзија на Комбинираната номенклатура (CN) што ќе се применува од 1 јануари 2022 година.

CN од 2022 година ги одразува најновите промени во номенклатурата на хармонизираниот систем.

Повеќе информации  може да најдете на следниот линк: https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/customs-commission-publishes-2022-version-combined-nomenclature-2021-10-29_en

Поврзани вести