УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ - ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ НА ОДДЕЛНИ СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА


ОДЛУКА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ - ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ НА ОДДЕЛНИ СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“БР. 17 ОД 20.01.2021 ГОДИНА)

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки - царинските стапки на одделни суровини и репроматеријали кои се употребуваат во преработувачката индустрија. Стоките од оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31 декември 2021 година,а истата ќе почне да се применува од 1 февруари 2021 година.https://www.facebook.com/JpSluzbenVesnikNaRepublikaMakedonija/posts/3731213846964803