Ажурирана листата за класификација на медицински помошни материјали според ХС во услови на COVID-19 од страна на WCO/WHO

Како резултат на зголемената побарувачка на потрошни медицински материјали WCO/WHO издадоа заедничка листа за класификација на овие материјали (6 цифри од ХС ).
Листата може да се користи  како основа за идентификување и олеснување на прекуграничното движење за време на пандемијата COVID-19  , како и полесна  примената на тарифните и нетарифните мерки .
Повеќе информации :
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/joint-wco-who-hs-classification-list-for-covid_19-medical-supplies-issued.aspx