ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИМЕНА НА ХАРТИЕНA ПОСТАПКА ВО EXIM

Ве информираме дека поради хардверски дефект EXIM системот е недостапен. Во моментов се работи на миграција на системот на нов хардвер. Согласно Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки се пристапува кон Правилата за примена на алтернативна хартиена процедура во случај на технички проблеми поврзани со EXIM. Во прилог Ви го доставуваме Известувањето за ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM, број 24 - 078860/19 – 0001. По надминување на проблемот ќе бидете известени за прекин на алтернативната хартиена процедура. Ви благодариме на разбирањето.
 
Повеќе на страната на цар
http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/2379-izvestuvanje-za-primena-na-hartiena-postapka-vo-exim