Службен весник на РМ" бр. 233 од 20.12.2018

Во најновиот број на службен весник објавени е УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН. Прочитајте повеќе на следниот линк
http://www.slvesnik.com.mk/