ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ. Прочитајте повеќе на страната на службен весник.


http://www.slvesnik.com.mk/?p=2