Синоним за квалитетна, ефикасна и економична услуга од областа на царинското посредување.

Услуги кои нудиме

 ПОСТОЛОВИ шпедиција и консалтинг го поддржува вашиот бизнис:
 Царинското посредување е компетентност и знаење ,тоа е  свет каде искуството  прави  разлика. Нашето знаење и искуство   Ви помага да го подобрите Вашето секојдневно работење со тоа што Ви  нудиме професионална поддршка  од областа на шпедицијата , царинското посредување и имплементација на царинските прописи  што ќе Ви овозможи намалување на Вашите трошоци , подобрување на квалитетот на Вашето работење  и зголемување на Вашата конкурентност.

Царинско посредување

 • УВОЗ ,ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА СИТЕ ВИДОВИ НА СТОКА
 • ПРИВРЕМЕН УВОЗ /ПРИВРЕМЕН ИЗВОЗ
 • ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА АТА КАРНЕТ
 • РЕЕКСПОРТ НА СЕКАКОВ ВИД НА СТОКА
 • УВОЗ/ИЗВОЗ  ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ
 • ПОДГОТОВКА НА ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА
 • ПРЕСМЕТКА НА ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ,ДДВ И ОСТАНАТИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ
 • КОНСУЛТАНЦИИ ЗА ЦАРИНСКА РЕГУЛАТИВА  ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА
 • ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА  СИТЕ ДОЗВОЛИ ОД ДРУГИТЕ ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ  ПОВРЗАНИ СО УВОЗОТ ИЛИ ИЗВОЗОТ НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД
 • АНАЛИЗА ПРЕД ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКА
 • РЕВИЗИЈА ПОСЛЕ ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКА

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 • ЦАРИНСКА ВРЕДНОСТ ,ТАРИФА И ПОТЕКЛО НА СТОКА
 • ТЕКОВНИ ТРГОВСКИ ПОЛИТИКИ И ЦАРИНСКА УСОГЛАСЕНОСТ
 • ПРЕДНОСТИ НА МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ И БИЛАТЕРАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА
 • ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ И ОЛЕСНУВАЊА
 • ЦАРИНСКИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА LON СИСТЕМ
 • ДОБИВАЊЕ СТАТУС НА ОЕО –ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР
 • СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ОД ОБЛАСТА НА  ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ И УСОГЛАСЕНОСТ СО ПОСТОЕЧКАТА ЦАРИНСКА РЕГУЛАТИВА
 
РЕЗУЛТАТИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ ОЧЕКУВАТЕ ДОКОЛКУ НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС:
 • Зголемени трговски перформанси благодарение на деталното познавање и увид во  глобалните промени како што се трговскиот режим, трговските бариери и договорите за слободна трговија
 • Подобрено управување со трговијата и синџирот на снабдување  - нашите стратешки услуги ви помагаат да идентификувате што треба да направите и како да стигнете таму
 • Поефикасно и поекономично работење преку попаметни работни процеси и пристап до најдобрите практики на ПОСТОЛОВИ шпедиција и консалтинг
 • Повеќе одржливи процеси на увозно /извозните оперативни работи - нашите оперативни услуги ви помагаат подобро д да ја организирате вашата работа
 • Подобрена усогласеност и ублажување на ризикот со оптимизирани царински процеси и процедури
 • Правилно и брзо царинење на вашата стока