Научете повеќе 

Блог статии што го содржат тагот ПЕМ конвенција

Процес на ревизија на ПЕМ конвенцијата

Целта на тековниот процес на ревизија е модернизирање и ажурирање на правилата за потекло содржани во договорите за слободна трговија на ЕУ со земјите во Пан-евромедитеранскиот (ПЕМ) регион, со тоа што ќе се создадат пофлексибилни, полиберални, поедноставни за користење и насочени кон потребите на бизнисите.

Прочитај повеќе

Паневромедитерански преференцијални правила за потекло

Регионалната конвенција за пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло (ПЕМ конвенција) е единствен документ чија главна цел е примена на идентични преференцијални правила за потекло на стока со која се тргува меѓу договорните страни кои се потписнички на овој документ.

Прочитај повеќе

Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

Материјали без потекло употребени при производството напроизводи со потекло од една Договорна страна за која доказот запотекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите одНаслов V, нема да подлежат на поврат или изземање од царинскидавачки од секаков вид во Договорната страна извозник.

Прочитај повеќе