Научете повеќе 

Сите блог статии

Опрема и резервни делови врз основа на влог на странско лице

Сакате да внесете опрема и резервни делови на основа на странски влог кои служат за вршење на претежната дејност на друштвото но не знаете како? Следете ги следниве чекори и остварете го правото за ослободување од увозни давачки:

Прочитај повеќе

Паневромедитерански преференцијални правила за потекло

Регионалната конвенција за пан-евро-медитеранските преференцијални правила за потекло (ПЕМ конвенција) е единствен документ чија главна цел е примена на идентични преференцијални правила за потекло на стока со која се тргува меѓу договорните страни кои се потписнички на овој документ.

Прочитај повеќе

Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

Материјали без потекло употребени при производството напроизводи со потекло од една Договорна страна за која доказот запотекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите одНаслов V, нема да подлежат на поврат или изземање од царинскидавачки од секаков вид во Договорната страна извозник.

Прочитај повеќе