Процес на ревизија на ПЕМ конвенцијата

Целта на тековниот процес на ревизија е модернизирање и ажурирање на правилата за потекло содржани во договорите за слободна трговија на ЕУ со земјите во Пан-евромедитеранскиот (ПЕМ) регион, со тоа што ќе се создадат пофлексибилни, полиберални, поедноставни за користење и насочени кон потребите на бизнисите.
  • Што се очекува?

  • ​Кои се очекуваните резултати?

  • ​Како функционира ПЕМ кумулацијата?

Одговорот го има во БАЗАТА НА ЗНАЕЊЕ

Поврзани блог статии